Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 2. Uczestnicy obozu przebywają pod opieką wychowaców od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji obozu i z powrotem.

 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.

 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.

 6. Uczestnicy obozu mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.

 8. Samowolne oddalanie sIę od obozu, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w obozie.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników obozu, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część obozu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w obozie.

 10. Rodzic powinien poinformować instruktora obozu o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, instruktor może odmówić przyjęcie dziecka.

 11. Uczestnicy obozu mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach obozu; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie obozu.

 12. Wychowawcy na obozach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.